شماره حساب های بورسدان
بانک صادرات بورسدان

«شماره حساب»

«شماره کارت»
۶۰۳۷۶۹۱۵۹۵۷۹۷۹۱۱

«شماره شبا»

صاحب حساب: نیما گرجی

«شماره حساب»
۳۱۴۸۰۰۰۱۰۴۵۵۹۶۰۱

«شماره کارت»
۵۰۲۲۲۹۱۰۱۳۹۴۴۸۲۰

«شماره شبا»
IR330۵۷۰۰۳۱۴۸۰۰۱۰۶۸۹۳۳۹۱۰۱
صاحب حساب: نیما گرجی