شماره حساب های بورسدان
بانک صادرات بورسدان

«شماره حساب»

«شماره کارت»
6037691595797911

«شماره شبا»

صاحب حساب: نیما گرجی

«شماره حساب»
3148000104559601

«شماره کارت»
5022291013944820

«شماره شبا»
IR330570031480010689339101
صاحب حساب: نیما گرجی